A DOMOKOS PÁL PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA

Iskolánk névadójáról...
Intézményünk jogelődje 1911-ben nyitotta meg a kapuit a mostani Sopron úti épülettől néhány utcányira a századfordulón kiépülő kelenföldi gyártelepen dolgozó munkások gyermekei számára. Ez volt az úgynevezett "barakkiskola". Ideiglenes épületnek szánták, mégis 25 évnek kellett eltelnie, míg 1935-ben jelenlegi helyén felépült a főváros akkoriban egyik legmodernebbnek számító, legjobban felszerelt 6 osztályos elemi iskolája. Egészségügyi szempontból is jól választották meg a helyét, mert főútvonalhoz közel, de kisebb forgalmú mellékutcában épült. A háború után, amikor létrehozták a 8 osztályos általános iskolákat, néhány tanteremmel bővítették az épületet. 1974-ben az épületben működő óvoda csoporttermeit is megkapta.

Ma 24 tanteremben valamint egy tornateremben és egy tornaszobában, egy táncteremben és egy műhelyben folyik az oktató-nevelő munka.
Az iskolát kert veszi körül, amely a XI. ker. Önkormányzatának támogatásával a mi igényeink figyelembevételével, valamint a legjobb ötletek alapján 2012 novemberében megújult. Az iskolai diákönkormányzat szervezésében tanulóink, kollégák, szülők, nagyszülők, a XI. kerületi önkormányzat által megbízott kertészek együttes munkájával folyt a bozótok irtása, a talaj megtisztítása, előkészítése, a veteményes kertek kialakítása, a tanösvény, a sziklakertek létrehozása. Ez másfél millió forintból valósult meg (a XI. ker. Önkormányzat 1 millió Ft-tal járult hozzá, s erre fordítottuk A XI. kerület környezettudatos iskolája pályázat egy éves munkájával elnyert első helyezéssel járó 500 000Ft-ot is.)
Azóta folyamatosan gondozzuk a kertet a diákönkormányzat szervezésében és anyagi hozzájárulásával, valamint a Szülők és Nevelők a Sopron úti Iskoláért Alapítvány támogatásával. A kert fejlesztését is folytattuk: csepegtető öntözőrendszert telepítettünk, pótoltuk, gyarapítottuk a növényeket.
A műhely mögötti kis tankertek művelését egy- egy osztály vállalta. E kis kertekben a diákok nyomon követhetik a különböző zöldségek, fűszernövények fejlődését, megtapasztalhatják a gondos kertészkedés eredményét, alaposabban megismerkedhetnek a termesztett növényekkel, meg is ízlelhetik azokat, és megállapíthatják, hogy összehasonlíthatatlanul finomabbak, mint a boltban vásároltak. Az iskola főépülete mögött elkerített sportudvar (műfüves focipálya, futósáv) és napközis játszóudvar van. A szép, ápolt, családias tárgyi környezet ad otthont a sokrétű, gyermekközpontú pedagógiai munkánknak.

Az iskolánkban folyó pedagógiai tevékenységek 5 fő terület köré csoportosulnak, egymással összekapcsolódnak – egymást erősítve és kiegészítve:

INTEGRÁLT OKTATÁS ÉS TEHETSÉGPONT:

Az integráció differenciált oktatás keretében valósul meg: a valamilyen területen hátrányos helyzetű gyermekeink egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt, melyeket fejlesztő pedagógus irányít. Nevelőink a tanítási órákon előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat. 2013-ban a”tehetségpont” címet is megkapta intézményünk. Sok év eredményét igazolja az elismerés. A valamely területen különösen tehetséges gyermekeink olyan tanári irányítást, motiválást kapnak, melyek segítségével különleges teljesítményeket tudnak felmutatni. Osztályaink összetétele vegyes, ami jótékony hatással van a nevelésre és az együtt tanulásra: egymás elfogadására, egymás segítésére, önismeretre tanít. E keretek között érhetjük el célunkat, hogy a 8. évfolyam végére tanítványaink minden tantárgyból az egyéni képességek alapján elvárható legjobb szinten feleljenek meg a tantervben megfogalmazott követelményeknek, rendelkezzenek olyan bővíthető ismeretekkel, készségekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy az általuk választott középiskolában sikeresen helytálljanak.

ANGOL-NÉMET NYELV EMELT SZINTŰ OKTATÁS:

Emelt szintű oktatási program szerint tanulja az angol vagy a német nyelvet minden tanuló. Az első osztály második félévétől szakköri keretek között, majd bontott csoportban a 3. osztálytól kezdve. A második idegen nyelvet 5. osztálytól tanulhatják a gyermekek.

HAGYOMÁNYÁPOLÁS:

A hagyomány közösségteremtő és megőrző erő, mely állandóságot és folytonosságot teremt mindennapi életünkben. Ezért iskolánk tudatosan őrzi, ápolja és bővíti hagyományait. A rendszeresen ismétlődő események, a tudatosan kialakított szokások és jelképek erősítik az iskolához, településhez, nemzethez való tartozást. Különösen nagy szerepet játszik iskolánk életében a népi hagyományok ápolása. Valljuk, hogy a múltunkba visszanyúló hagyományaink fellelése nagyban segíti gyermekeinkben a helyes, felelősségteljes nemzettudat kialakítását. E népi hagyományok átadása induktív módon, játékosan történik, ennek legsikeresebb eszköze a néptánc és az ének oktatás. E meggyőződésünk fontosságát támasztja alá, hogy 2006-ban iskolánk felvette a kerületünkben élt néprajztudós-tanár, a csángók apostola, Domokos Pál Péter nevét. Az ő személyes életútja is követendő például szolgál tanítványainknak és tanárainknak.

KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS:

A környezetvédelem fontosságára folyamatosan felhívjuk diákjaink figyelmét, erre minden módot és helyzetet megragadunk: pl. tanórákat, a tanórák közötti szünetet, kirándulásokat. A tanév több programja, rendezvénye kötődik a természethez, annak védelméhez, az egészséges életmódhoz. Ilyen állandó rendezvényünk például az un. „EGÉSZSÉGHÉT” és a „Zöld napok”, amelyeken évenként más-más kiemelt témát választunk.

KERESZTÉNY OSZTÁLYOK ÉVFOLYAMONKÉNT:

Az előző alkotmányban is biztosított lelkiismereti és vallásszabadság teljes megvalósulását jelenti - az iskolánkban tanuló diákok szüleinek megelégedésére -, hogy 1995-től felmenő rendszerben, mára már minden évfolyamon van egy-egy keresztény osztály. A hit-és erkölcstan oktatásának kötelezővé tétele előtt csak ezekben az osztályokban volt órarendbe építve a hittan. De a hittanórákon túl többet jelent a keresztény osztályok léte: a tanítás mindennapjait is átszövi itt a keresztény szellemiség, értékrend. Ezek az osztályok kitűnő lehetőségeket biztosítanak a toleranciára nevelésre. Az iskolai élet főszereplői a diákok és a pedagógusok mellett a tanulók szülei is. A biztos eredményeket csak KÖZÖS akarattal, együttműködve érhetjük el. Intézményünk kiemelt feladatának tekinti a szoros munkakapcsolat kiépítését és működtetését a szülőkkel.